Bikol Popular Version (Marahay Na Bareta Biblia)

The Bikol Popular Version (BPV), commonly known as the Marahay Na Bareta Biblia, is a Bikolano translation of the Christian Bible and was published by Philippine Bible Society in 1992. The Marahay na Bareta Biblia is the perfect Bible for the modern Bikolano who prefers the Bikol Popular Version.

Sample Text:

(Joh 3:16 BPVNT) Huli ta namoot na gayo an Dios sa kinaban kaya itinao niya an saiyang bugtong na Aki, tanganing an siisay man na magtubod saiya dai magadan kundi magkamit nin buhay na daing kataposan.

(Col 2:9 BPVNT) Huli ta yaon ki Cristo an bilog na kapanoan nin pagka-Dios sa saiyang pagkanitawo,

(Php 2:6 BPVNT) Danay na nasa saiya an pagkani-Dios, alagad dai siya nagdayupot na pantayan an Dios,

(Tit 2:13 BPVNT) mantang naghahalat kita kan paladan na Aldaw na satong linalaom, an pag-abot kan kamurawayan kan satong dakulang Dios asin Paraligtas na si Jesu-Cristo.

(1Jn 5:20 BPVNT) Aram man nyato na an Aki nin Dios nagdigdi saka nagtao sato nin pakasabot, nganing mamidbidan ta an totoong Dios. Yaon kita sa totoong Dios, sa saiyang Aki na si Jesu-Cristo. Iyo ini an totoong Dios, asin an buhay na daing kataposan.

Comparison with Bicol Bible (An Biblia)

esword-bicol-parallel

DOWNLOAD IN DIGITAL FORMAT:

1. e-Sword (Windows PC)

esword-bpvnt

2. TheWord (Windows PC)

theword-bpvnt

3. MySword (Android Mobile)

Pic09-04-2013-175326

2 comments on “Bikol Popular Version (Marahay Na Bareta Biblia)

  1. yirmeyah says:

    Download link for e-sword added!

  2. Noel says:

    do you have bicol bible app for android?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s